Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

About

Сдружение „Млади, активни, креативни“

Нашата мисия

Да работи за подобряване и насърчаване на  здравословния начин на живот и спорта сред децата и  младежите, живеещи в Община Карлово и особено на тези от малките населени  места; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение; да стимулира младежката активност в селски изолирани райони; да подпомага социално слабите и лицата, нуждаещи се от грижи;

Нашата история

Сдружение “Млади, активни, креативни” е създадено през 2013 г. Членовете на сдружението са активни млади
хора както от по-малките население места на Община Карлово, така и от общинския център. Членове и
доброволци на организацията ни са над 50 младежи, като действащото и най-активно ядро са 10 младежи,
които се занимават с организацията и изпълнението на различни проекти и инициативи, организационната и
ежедневна работа на сдружението и осъществяват връзката с ръководството на местното кметство и
общината. От няколко години активно се включваме в местните, националните и международните проекти и
инициативи. Почти всички членове на сдружението са участвали в множество младежки обмени и обучителни
курсове в различни европейски държави. Освен това успешно oсъществихме два международни младежки
обмена, подкрепен от Програмата „Еразъм+“ и считаме, че натрупахме известен опит и бихме приложили
наученото при осъществяване на следващи проекти. Участвали ме като партньорска организация в 4 младежки
обмена в Италия, Испания, Полша и Румъния.